Τμήμα διερμηνέων

  • Εισαγωγή στη διερμηνεία της ΕΝΓ (τι είναι διερμηνεία, τι είναι μετάφραση)
  • Ο ρόλος του διερμηνέα στη σύγχρονη εποχή
  • Νοηματική και Διερμηνεία
  • Πρακτική εξάσκηση